سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
جهاد سازندگی یزد 
کمیته فرهنگی 
1359/07/01 
1360/07/01 
اجرائی و فرهنگی 
همکاری 
بنیاد شهید یزد 
معاون تعاون و امور اجتماعی 
1370/07/01 
1373/07/02 
اجرائی 
همکاری 
مرکز فقهی قوه قضائیه 
ناظر طرحهای پژوهشی 
1380/07/01 
1381/07/01 
اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
محقق و مدیر گروه حقوق 
1381/07/01 
1384/07/02 
علمی،اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
مدیر گروه حقوق 
 
ادامه دارد 
علمی و اجرائی 
تدریس 
حوزه علميه قم 
مدرس 
 
 
شرح لمعه 
تدریس 
حوزه علميه قم 
مدرس 
 
 
مكاسب 
تدریس 
دانشگاه پيام نور قم 
مدرس 
 
 
حقوق مدني، دروس متون فقه